តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឱ្យការសម្រេចចិត្តដ៏ល្អឥតខ្ចោះដែលទាក់ទងនឹងការទិញធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាន់ខ្ពស់?

ការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាន់ខ្ពស់

គ្មាននរណាម្នាក់នៅលើលោកនេះចូលចិត្តមើលឪពុកម្តាយរបស់ពួកគេចាស់នោះទេ ប៉ុន្តែនេះគឺជាដំណើរការជៀសមិនរួច ហើយគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយវាបានឡើយ។ ដូច្នេះ ដោយមានវ័យចំណាស់ ឪពុកម្តាយក៏មានឱកាសឆ្លងបញ្ហាសុខភាព ដែលជាហេតុផលចម្បងដែលការយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវលើការទិញគោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខភាពប្រភេទផ្សេងៗគ្នា… អាន​បន្ថែម