សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនរបស់បុរស និងដំណោះស្រាយ

សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការមានកូនរបស់បុរស សិក្ខាសាលាស្តីពីការមានកូនរបស់បុរសនៅក្នុងផ្នែកប្រព័ន្ធបន្តពូជ។ ភាគទី 3 ខែសីហា ឆ្នាំ 1991 ។ Sherman J. Silber, M.D. Campagne, Daniel M. (2013) ។ “តើការមានកូនរបស់បុរសអាច មានសកម្មភាពដែលអាចកាត់បន្ថយឱកាសរបស់អ្នកក្នុងការផលិតមេជីវិតឈ្មោលប្រកបដោយគុណភាព ឬសូម្បីតែមេជីវិតឈ្មោលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើតកូន ដែលនាំឱ្យចំនួនមេជីវិតឈ្មោលទាប។ សកម្មភាពមួយចំនួនដែលអ្នក… អាន​បន្ថែម