ជម្មើសជំនួសចំពោះ eHarmony Dating

គេហទំព័រណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិត

កន្លង​ទៅ​ជា​ថ្ងៃ​ដែល​មនុស្ស​ប្រើ​អ៊ីនធឺណិត​គ្រាន់​តែ​ទទួល​បាន​ព័ត៌មាន និង​ជម្រះ​ការ​សង្ស័យ​របស់​ពួក​គេ។ ទោះបីជានិន្នាការនេះនៅតែត្រូវបានអនុវត្តតាមក៏ដោយ ក៏មនុស្សភាគច្រើនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក្នុងសម័យទំនើបនេះ។ ការប្រើប្រាស់ដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយគឺស្វែងរកនរណាម្នាក់សម្រាប់ការណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិត។ អ្នកនឹងមក… អាន​បន្ថែម