ហេតុ​អ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ណាត់​ជួប​គាត់ បើ​អ្នក​មិន​ស្រឡាញ់​បុរស​នោះ។

ហេតុអ្វី​បាន​ជា​អ្នក​ណាត់​គាត់​បើ​អ្នក​មិន​ស្រឡាញ់​បុរស តួអង្គ និង​ពាក្យ​ដែល​មនុស្ស​ស្រី​ភាគច្រើន​សម្តែង ឬ​និយាយ​នៅពេល​នោះ​ធ្វើឱ្យ​ខ្ញុំ​ខឹង ប៉ុន្តែ​រហូត​មក​ដល់​ថ្ងៃនេះ ខ្ញុំ​នៅតែ​សួរ​ខ្លួនឯង​ថា​ហេតុអ្វី​បាន​ជា​គេ​ប្រព្រឹត្ត​អ​ញ្ចឹ​ង សូម​មេត្តា​ជ្រាប​ពី​មូលហេតុ​ផង​។ គេប្រាប់ខ្ញុំផង ព្រោះខ្ញុំនៅតែមិនអាច... អាន​បន្ថែម