ការប្រើប្រាស់ Glucometer ដោយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែម

ឧបករណ៍វាស់កម្រិតគ្លុយកូស

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងទទួលរងនូវជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី 1 ឬប្រភេទទី 2 នោះអ្នកអាចតាមដានជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយប្រើ Glucometer ព្រោះវាផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវថាតើអ្នកមានជាតិស្ករក្នុងឈាមទាបពេក ឬខ្ពស់ពេក ឬស្ថិតក្នុងស្ថានភាព ជួរធម្មតា។ អ្នកអាចទទួលបានមតិកែលម្អភ្លាមៗនៅលើ… អាន​បន្ថែម