រឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ នៅពេលអ្នកបែកគ្នាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។

រឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើ នៅពេលអ្នកបែកគ្នាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។

រឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅពេលអ្នកបែកគ្នាជាមួយដៃគូ ប្រសិនបើអ្នកមកទីនេះដើម្បីដឹងពីរឿងដែលអ្នកមិនគួរធ្វើនៅពេលអ្នកបែកគ្នាជាមួយដៃគូរបស់អ្នក សូមអានអត្ថបទនេះ។ តើ​អ្នក​កំពុង​ឆ្លងកាត់​ការ​ខូចចិត្ត​ពី​ទំនាក់ទំនង​ដែល​បាន​បែកបាក់​គ្នា​រវាង​អ្នក​និង​ដៃគូ​របស់​អ្នក ហើយ​វា​ធ្វើ​ឱ្យ​អ្នក​មាន​អារម្មណ៍​ថា​… អាន​បន្ថែម