សញ្ញាថាដៃគូរបស់អ្នកកំពុងប្រើអ្នក និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ

សញ្ញាទាំង ៨ ដែលបង្ហាញថាដៃគូរបស់អ្នកកំពុងប្រើអ្នក និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើ

ពេល​ខ្លះ​យើង​ប្រហែល​ជា​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ដោយ​ចិត្ត​ស្មោះ​អស់​ពី​ចិត្ត ប៉ុន្តែ​មនុស្ស​នោះ​នឹង​យក​យើង​ទៅ​តាម​ចិត្ត​យើង​ដូច​ជា​យើង​គ្មាន​អ្វី​សោះ។ ដូច្នេះថ្ងៃនេះ ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តប្រាប់អ្នកអំពីសញ្ញាដែលដៃគូរបស់អ្នកកំពុងប្រើអ្នក និងអ្វីដែលត្រូវធ្វើអំពីវា។ ខ្ញុំជឿថាអ្នកនឹងយល់… អាន​បន្ថែម