សញ្ញា 6 បង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ

សញ្ញាទាំង 6 បង្ហាញថាទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកមានសុខភាពល្អ   ប្រតិកម្មសូន្យ ថប់បារម្ភ តើអ្នកធ្លាប់កាន់អ្វីមួយមកវិញទេ ពីព្រោះអ្នកព្រួយបារម្ភថាតើដៃគូរបស់អ្នកនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងណា? នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធម្មតារបស់អ្នក អ្នកចំណាយពេលច្រើនដើម្បីតាមដានអាកប្បកិរិយារបស់អ្នក។ អ្នក​ឈប់​ធ្វើ​ដូច​ខ្លួន​ឯង ហើយ​ផ្តល់​ប្រយោជន៍​ដល់​មនុស្ស​ជុំវិញ​ខ្លួន​ហើយ ប៉ុន្តែ… អាន​បន្ថែម