16 កត្តាជំរុញចិត្តបុរសៗ ចេញពីការណាត់ជួប

16 កត្តាជំរុញចិត្តបុរសៗ ចេញពីការណាត់ជួប

នៅពេលណាដែលយើងណាត់ជួបក្នុងជីវិតពិត ឬគ្រាន់តែនៅក្នុងគេហទំព័រណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិត ជាឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់ GoMarry.com ដើម្បីជួបនរណាម្នាក់ដើម្បីរៀបការ យើងមានមន្ទិលសង្ស័យជាច្រើនអំពីការណាត់ជួប។ យើង​មាន​សំណួរ​ជា​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ក្បាល​របស់​យើង​ដែល​ធ្វើ​ឱ្យ​យើង​ភ្ញាក់​ផ្អើល មិន​ថា​យើង​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​ណាត់​ជួប​ជាមួយ​ជនជាតិ​អឺរ៉ុប​នោះ​ទេ។ ការណាត់ជួបតាមអ៊ីនធឺណិតមានច្រើន… អាន​បន្ថែម